Object

Title: Международные политические условия трансформации угроз и возможностей для армянской государственности на современном этапе

Publication Details:

«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» (ԱԵԳՄՄ) հասարակական կազմակերպության «Գիտական Արցախ» պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների» ցանկում: Պարբերականը, որի հիմնադիրը Երևանի պետական համալսարանն է, լույս է տեսնում տարեկան առնվազն 2 անգամ (2020 թվականից՝ տարեկան 4 անգամ):

Journal or Publication Title:

Գիտական Արցախ=Scientific Artsakh=Научный Арцах

Date of publication:

2021

Number:

4 (11)

ISSN:

2579-2652 ; e-2738-2672

Official URL:

www.artsakhlib.am

Additional Information:

Վասկով Մաքսիմ, Vaskov Maksim

Other title:

Միջազգային քաղաքական պայմաններում սպառնալիքների և հնարավորությունների վերափոխումը հայոց պետականության համար ներկա փուլում ; International Political Conditions for the Transformation of Threats and Opportunities for the Armenian Statehood at the Present Stage

Abstract:

Целью статьи является системное рассмотрение актуальных в настоящее время международных политических условий, в которых рассматриваются трансформации угроз и возможностей для армянской государственности. Существующая нестабильность в геополитических процессах в целом, а в отношении региона, прежде всего, ‒ агрессивные действия Азербайджана и усиление турецкого влияния создают новый контур нестабильности и угроз для армянской государственности. Однако обратная сторона этих процессов может привести к активизации политических сил, незаинтересованных в усилении турецко-азербайджанского блока, поэтому основное внимание уделяется оценке изменений, произошедших в политических позициях ведущих держав, как последствий недавних боевых действий, в частности, возникновению нового контекста взаимоотношений армянской стороны с азербайджанско-турецким блоком, Грузией, Ираном, трансформации политических позиций России и её новой роли в регионе, изменению политической роли США и стран Европейского Союза. Делается вывод о том, что для противостояния возникающим угрозам и более успешному использованию имеющихся возможностей преодоления последствий военного конфликта и укрепления армянской государственности необходимо проводить работу по реальному укреплению политических отношений с Россией, но при этом обратить внимание на возможную роль Армении в усилении и придании более глубокого характера сотрудничеству России и Ирана, поскольку эти государства, при всей сложности политических процессов, не заинтересованы в становлении туранского тандема Азербайджана и Турции в качестве ведущей геополитической силы региона.
Հոդվածի նպատակն է համակարգված դիտարկել արդի միջազգային քաղաքական պայմանները, որոնցում դիտարկվում է հայկական պետականության համար սպառնալիքների ու հնարավորությունների վերափոխումը։ Աշխարհաքաղաքական գործընթացներում առկա անկայունությունն ընդհանրապես, իսկ տարածաշրջանի առնչությամբ առաջին հերթին Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները և թուրքական ազդեցության ուժեղացումը ստեղծում են անկայունության նոր ուրվագիծ և սպառնալիքներ հայկական պետականության համար։ Սակայն այս գործընթացների հակառակ կողմը կարող է հանգեցնել այն քաղաքական ուժերի ակտիվացմանը, որոնք շահագրգռված չեն թուրք-ադրբեջանական դաշինքի ամրապնդմամբ, ուստի հիմնական ուշադրությունը դարձվում է առաջատար տերությունների քաղաքական դիրքորոշումներում տեղի ունեցած փոփոխությունների գնահատմանը, ինչպես վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքով, մասնավորապես հայկական կողմի և ադրբեջանա-թուրքական բլոկի, Վրաստանի, Իրանի միջև հարաբերությունների նոր համատեքստի առաջացման, Ռուսաստանի քաղաքական դիրքերի փոխակերպման և տարածաշրջանում նրա նոր դերի, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության երկրների քաղաքական դերի փոփոխությունը։ Եզրակացվում է, որ առաջացող սպառնալիքներին դիմակայելու և ռազմական հակամարտության հետևանքները հաղթահարելու և հայկական պետականության ամրապնդման համար առկա հնարավորություններն առավել հաջող օգտագործելու համար անհրաժեշտ է աշխատել Ռուսաստանի հետ քաղաքական հարաբերությունների իրական ամրապնդման ուղղությամբ, սակայն միևնույն ժամանակ ուշադրություն դարձնել Հայաստանի հնարավոր դերին Ռուսաստանի ու Իրանի միջև համագործակցության ամրապնդման և էությունը ավելի խորացնելու գործում, քանի որ այս պետությունները, չնայած քաղաքական գործընթացների ողջ բարդությանը, շահագրգռված չեն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի Թուրանյան տանդեմի ձևավորմամբ՝ որպես տարածաշրջանում առաջատար աշխարհաքաղաքական ուժի։
The aim of the article is to systematically consider the current international political conditions, in which the transformation of threats and opportunities for the Armenian statehood is analyzed. The existing instability in geopolitical processes in general and first of all the aggressive actions of Azerbaijan and the strengthening of Turkish influence in the region create a new contour of instability and threats to the Armenian statehood. However, the flipside of these processes can lead to the activation of political forces which are not interested in strengthening the Turkish-Azerbaijani bloc, therefore, the main attention is paid to assessing the changes in the political positions of the leading powers as a consequence of the recent military activities. In particular, the emergence of a new context for the relationship of the Armenian side with the Azerbaijani-Turkish bloc, Georgia, Iran, the transformation of the political positions of Russia and its new role in the region, the change in the political role of the United States and the countries of the European Union. It is concluded that in order to counter the emerging threats and more successfully use the available opportunities to overcome the consequences of the military conflict and strengthen the Armenian statehood, it is necessary to work on the real strengthening of political relations with Russia, but at the same time pay attention to the possible role of Armenia in strengthening and deepening the cooperation between Russia and Iran. Since these states, with all the complexity of political processes, are not interested in the formation of the Turanian tandem of Azerbaijan and Turkey as the leading geopolitical force in the region.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ԱԵԳՄՄ հրատ. ; «ԱՐՑԱԽ» հրատ.

Format:

pdf

Extent:

էջ 116-124

Identifier:

oai:arar.sci.am:305085

Language:

ru

Object collections:

Last modified:

Nov 27, 2022

In our library since:

Feb 25, 2022

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/333117

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information