Object

Title: Պարզության առեղծվածները. գրողի բանաձևային մտածողությունը և ստեղծագործության արխիտեկտոնիկան

Publication Details:

2019թ.-ից խմբագրությունը գտնվում է Ստեփանակերտում, տպագրվում է Երևանում:

Journal or Publication Title:

Դպրատուն: Գիտական հոդվածների ժողովածու=Дпратун: Сборник научных статей=Dpratun: Collection of scientific articles

Date of publication:

2018

Volume:

1 (6)

Additional Information:

Акопян Вардан, Hakobyan Vardan

Other title:

Тайны истории: доматическое мышление писателя и архитектоника произведения ; The mysteries of simplicity: The formulaic thinking of the writer and the architectonics of his works

Corporate Creators:

«Գրիգոր Նարեկացի» պետական հավատարմագրված համալսարան

Abstract:

Ներսես Շնորհալու, Հովհաննես Իմաստասերի, ինչպես նաև հայ և չին ժողովուրդների ազգային բանահյուսության նմուշների միջև: Վարդան Հակոբյանն ուսումնասիրության մեջ դիտարկում է գրականության փիլիսոփայության ու միջնադարը մեր օրերին կապող գեղագիտական մի շարք խնդիրներ, որոնք մշտապես կենսունակ են պահում քնարական խոսքը՝ անկախ լեզվամտածողական ոճի առանձնահատկություններից: Հետազոտական աշխատանքում առանձնանում են հատկապես ժամանակ- գրող-իրականություն, ավանդ նորարարություն, արդիականություն-գերարդիականություն և այլ հասկացություններ, որոնք նոր ու յուրովի մեկնաբանություններ են ստանում գրականագետի գրչի տակ, հատուկ լուսաբանության են արժանանում սեր և սիրալիրություն, բառ և բառի պոպուլիզմ, պատշաճություն եզրույթները: Հոդվածում բարձրացվում են գրականագիտական հարցեր, կատարվում համապատասխան արժևորումներ ու եզրակացություններ՝ համեմատության, համադրության և վերլուծական այլ մեթոդների միջոցով:
В статье исследованы основные тенденции развития современной армянской и всемирной лирической поэзии. В данном контексте В. Акопян основательно анализирует произведения китайской писательницы 12 века Ли Цинджао, проводя параллели между ней и армянскими средневековыми писателями указанной эпохи: Нерсесом Шнорали, Ованесом Имастасером, так же как и между образцами армянского и китайского национального устного народного творчества. В исследовании рассматривается ряд эстетических проблем философии литературы и связывающих средневековье с современностью аспектов, которые всегда делают лирическое слово жизненно важным, независимо от особенностей стиля языкового мышления. В научном исследовании особо выделяются понятия время- писательреальность, инновационный вклад, актуальность-сверхактуальность и др., которые получают под пером литературоведа новые и своеобразные толкования; отдельного прояснения удостаиваются термины любовь и вежливость, слово и популизм слова, конгруэнтность. В исследовании поднимаются литературоведческие вопросы, даются соответствующие оценки и заключения посредством различных методов: сравнения, анализа, синтеза.
The article reflects the main tendencies of the development of modern Armenian and world lyrics. On the basis of it V. Hakobyan analyses deeply the works of the 12th century Chinese poetess Lee Tsinchjao thus showing parallels between her and Armenian medieval writers of the same age Nerses Shnorhaly and Hovhannes Imastaser and between national folklore samples of Armenian and Chinese people as well. V. Hakobyan considers a number of aesthetic questions that connect the philosophy of literature and the Middle Ages with our days and always keep lyrical word alive despite the peculiarities of the language thinking style in his investigation. The concepts of time-writer-reality, contribution-novelty, actuality-super actuality and others are distinguished which acquire new unique interpretation by the literary critics, such terms as love and politeness, word, word populism and decency have special illustration in the research. The article touches upon the literary questions and relevant appreciations and conclusions are made through comparative, descriptive and other analytical methods․

Place of publishing:

Ստեփանակերտ

Publisher:

«Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն

Format:

pdf

Extent:

էջ 5-28

Identifier:

oai:arar.sci.am:317122

Language:

hy ; ru ; en

Object collections:

Last modified:

May 13, 2023

In our library since:

May 10, 2022

Number of object content hits:

52

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/344175

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information