Object

Title: Business Models in the Conditions of Digital Transformation

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Number:

6

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Քթոյան Արմեն, Մանուկյան Ելենա, Շիրինյան Անուշ, Մատինյան Աննա, Հարությունյան Մարիամ, Բարսեղյան Անուշ, Ктоян Армен, Манукян Елена, Ширинян Ануш, Матинян Анна, Арутюнян Мариам, Барсегян Ануш

Other title:

Բիզնես մոդելները թվային փոխակերպման պայմաններում ; Бизнес-модели в условиях цифровой трансформации

Abstract:

Digital transformation implies some organizational changes when using digital technologies and new business models to improve efficiency. With another definition, if we try to compare the concepts of "Digital transformation" and "Digitalization", then digital transformation includes changing the company's current business model, its strategy and values, ways of interaction with customers and suppliers, using digital technologies. At the same time, if the digitalization is based on some technology, the transformation should be directed towards the customer, in the conditions of the introduction and use of automated systems. Clarification of these approaches is of agenda importance for the transition to digital transformation of the business environment, to which this article is dedicated. The article presents the approaches, stages, levels of digital business transformation of the business environment, the role of new business models in the conditions of the digital economy, as well as studies the changes in the digitalization index of the business and the issues of introduction and use of automated systems.
Թվային փոխակերպումը ենթադրում է կազմակերպչական փոփոխություն թվային տեխնոլոգիաների և նոր բիզնես մոդելների կիրառմամբ՝ արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով: Ըստ մեկ այլ սահմանման՝ եթե փորձենք համեմատել «թվային փոխակերպում» և «թվայնացում» հասկացությունները, ապա առաջինը ներառում է ընկերության ներկայիս բիզնես մոդելի, դրա ռազմավարության և արժեքների, հաճախորդների և մատակարարների հետ փոխգործակցության ուղիների փոփոխություն՝ թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Միևնույն ժամանակ, եթե թվայնացումը հիմնված է որևէ տեխնոլոգիայի վրա, ապա փոխակերպումը պետք է ուղղված լինի դեպի հաճախորդը և իրականացվի ավտոմատացված համակարգերի ներդրման ու օգտագործման պայմաններում։ Այս մոտեցումների հստակեցումը օրակարգային նշանակություն ունի գործարար միջավայրի թվային փոխակերպման անցման համար, ինչին էլ նվիրված է սույն հոդվածը: Հոդվածում ներկայացվել են գործարար միջավայրի թվային փոխակերպման մոտեցումները, փուլերը, մակարդակները, նոր բիզնես մոդելների դերը թվային տնտեսության պայմաններում, ինչպես նաև ուսումնասիրվել են բիզնեսի թվայնացման ինդեքսի փոփոխություններն ու ավտոմատաց ված համակարգերի ներդրման և օգտագործման հիմնահարցերը։
Цифровая трансформация подразумевает организационные изменения с использованием цифровых технологий и новых бизнес-моделей с целью повышения эффективности. Согласно другому определению, если попытаться сопоставить понятия «цифровая трансформация» и «цифровизация», то цифровая трансформация включает в себя изменение действующей бизнес-модели компании, ее стратегии и ценностей, способов взаимодействия с клиентами и поставщиками с использованием цифровых технологий. При этом, если цифровизация базируется на какой-то технологии, то трансформация должна быть направлена на клиента (заказчика) и осуществляться в условиях внедрения и использования автоматизированных систем. Уточнение этих подходов имеет важное значение для перехода к цифровой трансформации бизнес-среды, чему и посвящена данная статья. В статье представлены подходы, этапы, уровни цифровой трансформации бизнес-среды, роль новых бизнес-моделей в условиях цифровой экономики, а также изучены изменения индекса цифровизации бизнеса, рассмотрены вопросы внедрения и использования автоматизированных систем.
Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Format:

pdf

Extent:

էջ 94-111

Other physical description:

գծ.

Identifier:

oai:arar.sci.am:345989

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2024

In our library since:

Feb 28, 2023

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/375207

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information