Object

Title: Արարատ, 1891

Journal or Publication Title:

ԱՐԱՐԱՏ: Ամսագիր Կրօնական, Պատմական, Բանասիրական ԵՒ Բարոյական Գիտելեաց

Date of publication:

1891

Additional Information:

click here to follow the link

Remainder of title:

Ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական, բարոյական եւ ազգային

Contributor(s):

Հիմնադիր Խմբ.` Աբէլ արք. Մխիթարեան

Place of publishing:

Ի Վաղարշապատ

Digitisation sponsor:

Calouste Gulbenkian Foundation

Publisher:

Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի ; Ելեքտրաշարժ Տպարան Սուրբ Էջմիածնի

Format:

pdf

Extent:

8, 14, 24, 44, 98, 120 երես

Other physical description:

նկ․ ; 26 x 20 սմ. ապայ՝ 25 x 15 սմ.

Language:

հայերէն

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

General note:

1869թ. Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր Սզդք "Ներկայ ամսագրոյս ա․ թերթը տպուելէն զկնի բաղձալով Հոկտ․ և Նոյ․ ամսագիրները միացնել և ընդարձակ և հարուստ նիւթեր պարունակել, վասնորոյ ճակատը' նոյեմբեր և Է թիւը դրուած չէ, զոր կազմի վրայ նշանակեցինք։" 1869 Թիւ Ը՝ առաջին հինգ երեսների համարակալութիւնը սխալ է, եւ միայն 193 երեսից՝ յաջորդականութիւնը շտկուած է: 1905 Նոյեմբեր՝ Յաւելուած։1909 Դեկտեմբեր՝ Յաւելուած։ "ԹԼԷՕԼ ԴԱՒԻԹԻ ԽԷՔԵԱԹ"։ 124 երես։

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան

Object collections:

Last modified:

Feb 23, 2023

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/308349

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information