Object

Title: Օտար հեղինակների ստեղծագործությունները «Դրոշակի» էջերում (1899-1914)

Publication Details:

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա, բազմալեզու, միջմասնագիտական, գրախոսվող հանդեսը ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունները և հայագիտությունը ներկայացնող հնագույն (հիմնադրվել է 1940 թ.) պարբերականն է, որի էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: 1940-1943 թթ. այն հրատարակվել է որպես ԽՍՀՄ ԳԱ նախագահության հայկական մասնաճյուղի՝ Արմֆանի հասարակական և բնական գիտությունների «Տեղեկագիր», 1943-1965 թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ-ի «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1966 թ. ամսագիրը վերանվանվել է «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ՝ 1948-1990 թթ. եղել է ամսագիր. 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա հանդես: 1996-ից առ այսօր այն հրատարակվում է քառամսյա պարբերականությամբ: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերի» գլխավոր խմբագիրներ են եղել անվանի գիտնականներ Հ. Օրբելին (հիմնադիր), Ս. Կարապետյանը, Հ. Բատիկյանը, Խ. Մոմջյանը, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Գ. Աբովը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը, Ա. Խառատյանը: 2017 թ. վերջից սկսած՝ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է Պ. Ավետիսյանը:

Journal or Publication Title:

Լրաբեր հասարակական գիտությունների =Herald of the Social Sciences

Date of publication:

2017

Volume:

1

Number:

1

ISSN:

0320-8117

Official URL:


Other title:

Произведения иностранных писателей на страницах газеты"Дрошак"(1899-1914). Works of the Foreign Writers in the Newspaper “Droshak” (1899-1914).

Coverage:

213-216

Abstract:

С 1899 г. газета "Дрошак" издавала армянские переводы ряда произведений зарубежных авторов, таких как "Кицо" Амилкара Чиприани, "Матео Фальконе" П. Мериме, "Песня о Соколе" М. Горького, "Молодой солдат" Ламенне, а также статей Клемансо, Пьера Кийар, Пресансе, опубликованных в журнале "Про Армения", издававшемся во Франции. Эти произведения были созвучны идеологии национально-освободительной борьбы и отражали множество проблем, актуальных для армянского народа. In 1899 the editorial office of “Droshak” newspaper publishes translations of some works by foreign writers such as “Kicio” by Amilcar Cipriani, “Mateo Falcone” by P. Mérimée, “Song of a Falcon” by M. Gorki, “Young Soldier” by Lamennais, as well as some articles by Clemenceau, P. Quillard, Pressensé that were being published in “Pro Armenia” journal in France. The content of these works was consistent with the ideology of the national liberation struggles, reflecting many issues that the Armenians were facing and keeping informed about the point of view of European intellectuals supporting Armenians in this struggle.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2017-04-15

Format:

pdf

Identifier:

oai:arar.sci.am:39941

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

Dec 14, 2023

In our library since:

Mar 3, 2020

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

16

Number of object content views in MOBI format

2

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/44507

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information