Object structure

Publication Details:

"ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ" հանդեսը հիմնադրվել է 1944թ.: Լույս է տեսնում տարին 4 անգամ:

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ = Доклады НАН РА = Reports NAS RA

Date of publication:

2023

Volume:

123

Number:

3-4

ISSN:

0321-1339

Official URL:


Additional Information:

Գրիգորյան Ա․ Ս․, Պարոնիկյան Ռ․ Գ․, Grigoryan A. S., Paronikyan R. G.

Title:

Антимоноаминоксидазная активность некоторых новых Производных 4-оксо-7-фенил-3,4,5,6,7,8-гексагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-7-карбонитрила

Other title:

4-Օքսօ-7-ֆենիլ-3,4,5,6,7,8-հեքսահիդրոբենզո[4,5]թիենո[2,3-d]պիրիմիդին-7-կարբոնիտրիլի որոշ նոր ածանցյալների հակամոնոամինօքսիդազային ակտիվությունը ; Antimonoamine Oxidase Activity of Some New Derivatives 4-Oxo-7-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7-carbonitrile

Creator:

Григорян, А. С. ; Пароникян, Р. Г.

Contributor(s):

Պատ․ խմբ.՝ Վ. Հ․ Համբարձումյան (1944-1959) ; Մ․ Մ․ Ջրբաշյան (1960-1965) ; Ա․ Գ․ Նազարով (1966-1983) ; Պատ․ խմբ․ տեղակալ՝ Վ․ Հ․ Ղազարյան (1983-1986) ; Պատ․ խմբ․՝ Դ․ Մ․ Սեդրակյան (1987-1999) ; Գլխավոր խմբ․՝ Ս․ Ա․ Համբարձումյան (2000-2004) ; Վ․ Ս․ Զաքարյան (2005-2018) ; Ռ․ Մ․ Մարտիրոսյան (2018-)

Subject:

Нейрохимия

Uncontrolled Keywords:

антимоноаминоксидазная активность ; пирими-дин-7-карбонитри ; дезаминирование серотонина

Coverage:

94-100

Abstract:

Изучена антимоноаминоксидазная активность производных 4-оксо-7-фенил-3,4,5,6,7,8-гексагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-7-карбонитрила в ткани бычьего мозга в условиях invitro. В качестве субстрата использован серотонин (5-ОН) креатинин сульфат моногидрат. Выявлено, что некоторые синтезированные соединения в концентрация 0.5, 1.0 и 5.0 мкмоль/мл проявляют антимоноаминок-сидазную активность, ингибируя дезаминирование серотонина.
Ուսումնասիրվել է նոր սինթեզված4-օքսօ-7-ֆենիլ-3,4,5,6,7,8-հեքսահիդրոբենզո-[4,5]թիենո[2,3-d]-պիրիմիդին-7-կարբոնիտրիլի ածանցյալների ակտիվությունը մոնո-ամինօքսիդազ ֆերմենտի նկատմամբ տավարի ուղեղի հյուսվածքում in vitro պայման-ներում: Որպես սուբստրատ կիրառվել է սերոտոնին կրեատինին սուլֆատ մոնոհիդ-րատը: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ որոշ միացություններ 0․5; 1․0 և 5․0 մկմոլ/մլ դեղաչափերով դրսևորել են հակամոնոամինօքսիդազ ակտիվություն, ընկճե-լով սերոտոնինի ամինազրկումը:
The derivatives of 4-oxo-7-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7-carbonitrile were studied on the activity of the enzyme monoamine oxidase MAO of bovine brain tissue under in vitro conditions. Serotonin (5-OH) creatinine monohydrate was used as a substrate. Studies have shown that some synthesized compounds in a concentration of 0.5; 1.0 and 5.0 μmol/ml exhibit antimonoamine oxidase activity and inhibition of serotonin deamination.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Identifier:

click here to follow the link

Call number:

АЖ/144

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան