Object structure

Publication Details:

2019թ.-ից խմբագրությունը գտնվում է Ստեփանակերտում, տպագրվում է Երևանում:

Journal or Publication Title:

Դպրատուն: Գիտական հոդվածների ժողովածու=Дпратун: Сборник научных статей=Dpratun: Collection of scientific articles

Date of publication:

2023

Volume:

1 (15)

ISSN:

2579-2733

Additional Information:

Ohanyan Anahit, Оганян Анаит

Title:

Նարեկացին և հայ մանրանկարչությունը

Other title:

Narekatsi and the Armenian Miniature ; «Нарекаци и армянская миниатюра»

Creator:

Օհանյան, Անահիտ

Corporate Creators:

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան

Subject:

Գեղանկարչական արվեստ

Uncontrolled Keywords:

մանրանկարչություն ; անցյալի ժառանգություն ; գրքերի ձևավորում ; հնագույն նմուշներ ; պատմական անձնավորություններ ; միջնադարյան բանաստեղծ ; ձեռագրային արվեստ ; արվեստաբանական վերլուծություններ ; դիմանկարներ ; զարդանախշեր ; պատկերանկար ; ազգային խառնվածք

Abstract:

«Նարեկացին և հայ մանրանկարչությունը» հոդվածում խոսվում է հայ մանրանկարչության զարգացման պատմության, ոճերի ու դպրոցների մասին: Տեղեկություններ է հաղորդվում 10-րդ դարում ձեռագրերի գրչության արվեստի և մանրանկարչության վերաբերյալ: Անգնահատելի արժեք են Նարեկացու ստեղծագործության արվեստաբանական վերլուծությունները՝ կապված հայ մանրանկարչական արվեստի նվաճումների հետ: Նարեկացուն նվիրված գործերը ունեն բարձր արվեստ, ինքնատիպ են զարդանախշերով, պայծառ գույներով: Գնահատվում է «Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» աշխատությունը, քննության առնվում Նարեկացուն նվիրված մանրանկարները՝ որպես Նարեկացու կերպարի, ազգային խառնվածքի բնութագրական արտահայտություններ: Նարեկացուն բնորոշող, նրան պատկերող կոթողները դիտվում են որպես արվեստի բարձրաժեք գործեր՝ բազմաթիվ կողմերով բնութագրելով Մեծն հանճարին:
В статье “Нарекаци и армянская миниатюра” говорится об истории, стилях и школах армянской миниатюры. Приводятся сведения о рукописном искусстве и миниатюре X века. Велика ценность художественного анализа произведений Нарекаци, связанная с достижениями в искусстве армянской миниатюры. Работы, посвященные Нарекаци, отличаются высоким искусством, самобытным орнаментом, яркими красками. Оценивается работа “Нарекаци в армянском рукописном искусстве”, исследуются посвященные Нарекаци миниатюры как характерное отражение образа Нарекаци и национального темперамента. Описывающие Нарекаци шедевры рассматриваются как ценные произведения искусства, во многом характеризующие великого гения.
The article «Narekatsi and the Armenian miniature» deals with the history, styles and schools of the Armenian miniature. Information about hand-written art and miniature of the 10th century is given. The artistic analysis of Narekatsi's works associated with the achievements in the art of the Armenian miniature, is of great value. The works dedicated to Narekatsi are distinguished by high art, original ornamentation, and bright colors. The work “Narekatsi in Armenian Manuscript Art” is evaluated, the miniatures dedicated to Narekatsi are examined as a characteristic reflection of the image of Narekatsi and the national temperament. The masterpieces that describe Narekatsi are regarded as valuable works of art, in many ways characterizing the great genius.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 181-186

Language:

hy