Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2022

Volume:

4

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Мовсисян Манук, Карапетян Цовинар, Оганян Тагуи, Минасян Анна, Movsisyan Manuk, Karapetyan Tsovinar, Ohanyan Taguhi, Minasyan Anna

Title:

ՀՀ տարածքային անհամաչափության գնահատում և վերլուծություն

Other title:

Оценка и анализ территориальной неравномерности РА ; Assessment and Analysis of the RA Territorial Disparity

Creator:

Մովսիսյան, Մանուկ ; Կարապետյան, Ծովինար ; Օհանյան, Թագուհի ; Մինասյան, Աննա

Subject:

Տարածքային զարգացում

Uncontrolled Keywords:

տարածքային անհամաչափություն ; տարածքային զարգացում ; համախառն տարածաշրջանային արդյունք ; ստանդարտ շեղում ; վարիացիայի գործակից

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 41-61

Language:

hy

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։