Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ և ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Date of publication:

2000

Volume:

vol. 53

Number:

№ 2

ISSN:

0002-306X

Title:

О возможности применения термогенераторов в автомобилестроении

Other title:

Ավտոմոբիլաշինության բնագավառում թերմոգեներատորների օգտագործման հնարավորությունների մասին; On possibility for application of thermogenerators in the motor-car industry

Creator:

В. М. Арутюнян ; В. А. Вагаршакян ; А. И. Ваганян ; С. А. Минасян ; Н. В. Шалаев

Subject:

Technology

Uncontrolled Keywords:

Հարությունյան Վ. Մ. ; Վաղարշակյան Վ. Ա. ; Վահանյան Ա. Ի. ; Մինասյան Ս. Ա. ; Շալաև Ն. Վ. ; Aroutunyan V. M. ; Vagharshakyan V. A. ; Vahanyan A. I. ; Minassyan S. A. ; Shalaev N. V. ; термогенератор ; температурный градиент ; термопластины ; твердые растворы

Coverage:

253-255

Abstract:

Термогенераторы, как преобразователи тепловой энергии в электрическую, широко применяются в разных областях народного хозяйства (электроника, энергетика, сельское хозяйство, машиностроение, космонавтика и т.д.). Приведены теоретические и технические обоснования о возможности внедрения термогенераторов в области будущего автомобилестроения. Թերմոգեներատորները, որպես ջերմային էներգիան էլեկտրականի ձևափոխող կիսահաղորդչային սարքեր, լայն կիրառում են ստացել ժողովրդական տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներում (էլեկտրոնիկա, էներգետիկա, գյուղատնտեսություն, մեքենաշինություն, տիեզերագնացություն և այլն): Աշխատանքում բերված են տեսական և տեխնիկական հիմնավորումներ վերը նշված սարքերը ապագա ավտոմոբիլաշինության բնագավառում օգտագործելու վերաբերյալ: Thermoconverters as transformers of thermal energy into electric energy are widely used in different spheres of national economy (electronics, energetics, agriculture, mechanical engineering, cosmonautics,etc.). Theoretical and technical grounds for possibilities of implementing thermogenerators in the future automobile industry are proposed.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2000-05-15

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան