Object structure

Journal or Publication Title:

«Ամբերդ» տեղեկագիր="Ambert" bulletin= "Амберт" бюллетень

Date of publication:

2022

Number:

1 (14)

ISSN:

2579-2989

Additional Information:

Галстян Амазасп, Galstyan Hamazasp

Title:

Արտապատվիրակում (աութսորսինգ). Երևանյան իրողություններ կամ սկզբունքի կիրառման տրամաբանությունը

Other title:

Аутсорсинг։ Ереванские реалии или логика применения принципа ; Outsourcing։ Yerevan Realities or Logic of Principle Application

Creator:

Գալստյան, Համազասպ

Subject:

Քաղաքային տնտեսություն

Uncontrolled Keywords:

արտապատվիրակում ; Երևանի քաղաքապետարան ; տեղական ինքնակառավարում ; քաղաքային բյուջե ; ռազմավարություն ; մարտավարություն

Abstract:

Քաղաքային տնտեսության յուրաքանչյուր ոլորտում, հաշվի առնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման միտումները, բնակչության կյանքի որակի բարձրացում ապահովելու՝ ծառայությունների մատուցման դասական մեթոդները, կարծես թե, սպառել են իրենց: Մյուս կողմից, նոր գործիքների օգտագործմամբ կառավարման նոր մեթոդների ներդրման պարագայում առկա է ռիսկայնության բարձր աստիճան։ Այս հրատապ խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է վերանայել քաղաքային տնտեսության կառավարման հայեցակարգը, սկզբունքները, ռազմավարությունը և մարտավարությունը՝ դրանք արդյունավետորեն փոխկապակցելով քաղաքի զարգացման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի հետ: Աշխարհի զարգացած քաղաքների կառավարման հայեցակարգերում վերոնշյալ խնդրի լուծման ամենաարդյունավետ գործիքներից է արտապատվիրակումը (աութսորսինգ)։ Այս սկզբունքի կիրառումն էականորեն կարող է բարելավել ծառայությունների որակը, իսկ որոշ դեպքերում՝ նպաստել համապատասխան ֆինանսական ծախսերի նվազեցմանը: Արդյունքում, արտապատվիրակման սկըզ բունքի կիրառմամբ քաղաքային իշխանությունները կարող են մատուցել ավելի նպատակային և արդյունավետ ծառայություններ։ Հոդվածում բյուջետային ծախսերի, ինչպես նաև բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդյունավետության ուսումնասիրման հիման վրա ներկայացվել են Երևան քաղաքի ներկայիս կառավարիչների որդեգրած վերաբերմունքն արտապատվիրակման սկզբունքի նկատմամբ և այդ համատեքստում՝ բյուջետային մի քանի կարևոր ծրագրերի ֆինանսավորման փաստացի պատկերը։
В любой отрасли городского хозяйства, с учетом тенденций развития информационных технологий, классические методы оказания услуг по повышению качества жизни населения, так сказать, исчерпали себя. С другой стороны, внедрение новых методов управления с использованием новых инструментов, имеет высокую степень риска. Для решения этой актуальной проблемы необходимо пересмотреть концепцию управления городом, применяемые принципы, стратегию и тактику, эффективно увязав их с краткосрочными, долгосрочными планами развития города. Одним из наиболее эффективных инструментов решения этой проблемы в концепциях управления развитых городов мира является применение принципа аутсорсинга к ряду услуг, оказываемых населению и гостям города. Аутсорсинг, по ряду объективных причин, позволяет повысить качество услуг в целом за счет снижения финансовых затрат. В результате, применяя принцип аутсорсинга, муниципальные услуги могут предоставляться более целенаправленно и эффективно. В статье, в контексте изучения бюджетных расходов, а также эффективности услуг, предоставляемых населению, представлена политика, принятая нынешними руководителями города Еревана в отношении принципа аутсорсинга, и реальная картина финансирования нескольких бюджетных программ.
In any branch of the urban economy, taking into account the trends in the development of information technology, the classical methods of providing services to improve the quality of life of the population, so to say, have exhausted themselves. On the other hand, the introduction of new management methods using new tools contains a high degree of risk. To solve this urgent problem, it is necessary to revise the concept of city management, the applied principles, strategy and tactics, effectively linking them with short-term, long-term plans for the development of the city. One of the most effective tools for solving this problem within the framework of the management concepts of the developed cities of the world is the application of the principle of outsourcing to a number of services provided to the population and guests of the city. Outsourcing, for a number of objective reasons, improves the quality of services in general by reducing financial costs. As a result, by applying the principle of outsourcing, municipal services can be provided more purposefully and efficiently. In the paper, in the context of studying budget expenditures, as well as the effectiveness of services provided to the population, the policy adopted by the current leaders of the city of Yerevan regarding the outsourcing principle and the real picture of financing of several budget programs are presented.

Publisher:

ՀՊՏՀ «Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 28-37

Identifier:

doi:10.52174/2579-2989_2022.1-28

Language:

hy

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։