Object structure

Journal or Publication Title:

ՓՈՒՆՋ։ Լրագիր Քաղաքական, Ազգային եւ Առողջական

Date of publication:

1877

Number:

թիւ 1218 (Հոկտեմբեր 12)

Title:

Փունջ, 1877, թիւ 1218 (Հոկտեմբեր 12)

Contributor(s):

Տնօրէն եւ տէր՝ Հ․ Ս. Ալաճաճեան

Subject:

Հասարակական քաղաքական կեանք ; Պարբերականներ ; Թերթեր ; Գրական մամուլ ; Իսթամպուլ ; Թուրքիա ; Եւրոպա ; տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան" ; տպ. "Անդրանիկ Վարդանեան" ; տպ. "Յ. Գավաֆեան" ; տպ. "Յ. Գավաֆեան եւ Ընկ., Յ. Պարոնեան" ; տպ. "Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ." ; տպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան" ; տպ. "Ե․ Մ․ Տնտեսեան" ; տպ. "Զարդարեան" ; տպ. "Ա. Աշճեան" ; տպ. "Կարապետ Պիպէրեան" ; տպ. "Ս. Նիկողոսեան" ; տպ. "Յ. Ասատուրեան" ; տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան" ; տպ. "Գ. Պ. Գայսէրեան" ; տպ. "Սագաեան" ; տպ. "Զարեհ Ն. Պէրպէրեան"

Place of publishing:

Կ. Պօլիս

Digitisation sponsor:

Calouste Gulbenkian Foundation

Publisher:

ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ.

Type:

Թերթ

Format:

pdf

Extent:

4, 20 երես

Other physical description:

(շաբաթաթերթ, ապայ ամենօրեայ, ապայ շաբաթը երկու անգամ, ապայ շաբաթաթերթ) 28 x 41 սմ, ապայ 35 x 50 սմ, ապայ 14 x 23 սմ

Rights holder:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Digitization:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստան

Location of original object:

Վիեննայի Մխիթարեան Մենաստանի գրադարան