Object structure

Publication Details:

Հիմնարար հայագիտություն ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային պարբերականն է, որը հրատարակվում է Հայագիտական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Հանդեսի պարբերականությունը տարեկան երկու համար է:Հանդեսն ընդգրկում է հոդվածներ, գրախոսություններ և այլ նյութեր, նվիրված հայագիտության ամենատարբեր ոլորտների արդիական խնդիրներին (պատմություն, լեզու, գրականություն, հնագիտություն, ազգագրություն, փիլիսոփայություն, տնտեսագիտություն, իրավունք, ազգային անվտանգություն և այլն):

Journal or Publication Title:

Հիմնարար հայագիտություն=Fundamental Armenology

Date of publication:

2021

Number:

1 (13)

ISSN:

1829-4618

Official URL:


Title:

The First Armenians In America During The Colonial Period

Remainder of title:

(Beginning of 17th – First Half of 18th Centuries)

Creator:

Avakian, Knarik

Contributor(s):

Translated from the Armenian by Tigran Tsoulikian

Subject:

Հայագիտություն ; Հայոց պատմություն ; Պատմություն ; Հայոց ցեղասպանություն (1915) ; Հայագիտական ժառանգություն ; Հնագիտություն և ազգագրություն ; Փիլիսոփայություն և իրավունք ; Արվեստ և ճարտարապետություն ; Ժողովրդագրություն և կառավարում

Uncontrolled Keywords:

New World ; America ; First Armenians ; Virginia Colony ; Jamestown ; John Martin the Armenian

Abstract:

It is difficult to determine the exact number of Armenians emigrated to America during the given period of British colonialism, since no documents have been preserved about the registration of newcomers, including that of the Armenians, till 1820. It should be noted that the settlement of these few Armenians in America at this period is not connected with the intentional emigration to USA from the various Armenian-inhabited regions in the subsequent years; they were merely individuals outside the main stream of emigrants.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

pp. 5-13

Language:

en