Object structure

Journal or Publication Title:

«Ամբերդ» տեղեկագիր="Ambert" bulletin= "Амберт" бюллетень

Date of publication:

2021

Number:

2 (9)

ISSN:

2579-2989

Additional Information:

Бададян Гагик, Badadyan Gagik

Title:

Տնտեսության ո՞ր ոլորտի կազմակերպություններն են ՀՀ-ում գործում առավել արդյունավետ

Other title:

В какой сфере экономики организации работают наиболее эффективно в РА? ; In Which Field of Economy do Organizations Work More Effectively in the RA?

Creator:

Բադադյան, Գագիկ

Subject:

Տնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

տնտեսական արդյունավետություն ; ֆինանսական ցուցանիշներ ; ոլորտային զարգացում

Abstract:

Տնտեսական գործունեության ոլորտների արդյունավետությունը բիզնես միջավայրի զարգացման կարևորագույն հիմքերից մեկն է: Արդյունավետ գործող ոլորտները ներդրողի համար ապահովում են հավելյալ գրավչություն, իսկ այդ գրավչության ցածր կամ բարձր մակարդակը նախանշում է երկարաժամկետում ոլորտների հավասարաչափ զարգացում: Հոդվածում գործունեության ոլորտների արդյունավետության ուսումնասիրությունն իրականացվել է ըստ դրանց տեսակների դասակարգչի: Որպես տնտեսական գործունեության ոլորտների արդյունավետությունը բացատրող առաջնային ցուցանիշներ են ընդունվել և դիտարկվել ընթացիկ իրացվելիությունը, սեփական շրջանառու միջոցներով ապահովվածությունը, ֆինանսական ինքնավարությունը, արտադրանքի և ակտիվների շահութաբերությունը:
Macroeconomic stability in each country is characterized by a simultaneous equilibrium in the real andThe efficiency of the fields of economic activities is one of the most important foundations for the development of the business environment. Effective fields of activity provide additional attractiveness for the investors, and the low or high level of that attractiveness ensures balanced development of fields of activity in the long run. In the paper, the study of the efficiency of the fields of activity was carried out according to the classifier of the types of economic activity. In the research, the following ratios were analyzed and considered as the primary indicators explaining the efficiency of the fields of economic activity: current liquidity ratio, own current funds ratio, autonomy ratio, product profitability and profitability of assets․
Эффективность сфер экономической деятельности - одна из важнейших основ развития деловой среды. Эффективные сферы деятельности обеспечивают дополнительную привлекательность для инвесторов, а низкий или высокий уровень этой привлекательности обеспечивает сбалансированное развитие сфер деятельности в долгосрочной перспективе. В статье исследование эффективности сфер деятельности проводилось по классификатору видов экономической деятельности. В качестве основных показателей, объясняющих эффективность сфер экономической деятельности, были проанализированы и рассмотрены следующие коэффициенты: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент собственных оборотных средств, коэффициент автономии, рентабельность продукта и рентабельность активов.

Publisher:

ՀՊՏՀ «Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 5-14

Other physical description:

գծ. ; աղս․

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։