Object structure

Journal or Publication Title:

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք = Komitas museum-institute yearbook

Date of publication:

2017

Volume:

Բ

ISBN:

978-9939-9134-2-1

Additional Information:

Misakyan Nane, Мисакян Нане

Title:

ԱՁ և ԱՁ դարձվածք ձայն եղանակների հիմնական բնութագրերը հարության հարցնակարգերում (Արմաշական ավանդույթ)

Other title:

The Main Characteristics of the First and First Darjvack‘ Modes in Resurrection Harc‘nakargs (Canons): the Armash Tradition ; Основные характеристики первого и - дарцвацка - первого гласа в песнопениях последований «отцев» (harc‘nakarg) на воскресение: Армашская традиция

Creator:

Միսակյան, Նանե

Contributor(s):

Պատ. խմբ.՝ Տաթևիկ Շախկուլյան

Subject:

Թանգարաններ ; Կոմիտաս Վարդապետ ; Միջնադարյան երաժշտություն

Uncontrolled Keywords:

Նիկողայոս Թաշճյան ; Համբարձում Չերչյան ; Ութձայն համակարգ ; ձայնակարգ ; Հարության հարցնակարգեր

Abstract:

Հայ հոգևոր երգարվեստի ուսումնասիրման կարևորագույն խնդիրներից մեկը Ութձայն համակարգի լիակատար հետազոտությունն է, որը ենթադրում է շարականների ձայնեղանակների ձայնակարգային կառուցվածքների, դրանց գործառութային աստիճանների, մեղեդիական բնորոշ դարձվածքների, ինտոնացիոն թռիչքների վերաբերյալ մանրամասն վերլուծական աշխատանք, ինչպես նաև հոգևոր եղանակների ձայնակարգային և երաժշտական–կառուցվածքային համեմատություն հայ միջնադարյան երգարվեստի երգվածքների միջև: Ձայնեղանակների վերաբերյալ այսօրինակ հետազոտությունը խազագիտության ոլորտում տարվող աշխատանքների նախահիմքերից մեկն է: Համբարձում Չերչյանի ձայնագրած Շարակնոցը, որպես հայ հոգևոր երգարվեստի Արմաշական ավանդույթը ներկայացնող կարևորագույն սկզբնաղբյուր, հիմնարար նշանակություն ունի Ութձայն համակարգի ուսումնասիրության տեսանկյունից: Հոդվածում քննության ենք առնել Հարության հարցնակարգերի Առաջին ձայն և Առաջին դարձվածք ձայնեղանակներում գրառված շարականները: Համեմատական վերլուծության ենք ենթարկել Հ. Չերչյանի և Ն. Թաշճյանի ձայնագրած Շարակնոցների նույնանուն շարականների ձայնեղանակային–ձայնակարգային կառուցվածքները և մեղեդիական բնորոշ դարձվածքները:
Одной из важнейших задач в исследовании армянского духовного песнетворчества является полноценное изучение системы Восьмигласия (Утдзайн) которое подразумевает подробный анализ ладовых структур гласов, функциональных ступеней, типичных мелодических оборотов и интонационных скачков, а также сравнительный анализ ладовых и музыкальных структур духовных песнопений, представляющих разные распевы армянского средневекового песнетворчества. Подобнoe изучение гласов армянской монодической музыки является одним из основополагающих в работах по ­хазоведению. Предметом изучения нашей статьи являются последования песнопений на Воскресение в Армашской традиции армянского духовного песнетворчества. Данная традиция была записана известным музыкантом–теоретиком Амбарцумом Черчяном (1828 – 1901). Нами были рассмотрены ­шараканы Первого гласа и ­дарцвацка Первого гласа. С целью выявления ряда закономерностей был проведен сравнительный анализ гласовых и ладовых структур и типических мелодических оборотов одноименных ­шараканов, записанных Амбарцумом Черчяном и Никогайосом Ташчяном․
One of the major tasks in the research of the Armenian sacred chant is the comprehensive study of the Ut‘jayn system (Armenian eight–mode), which involves detailed analysis of the scale structures of the modes, the scale degrees, standard melodic patterns and intervallic leaps, along with a comparative analysis of the modes and musical structures of sacred chants representing different singing styles of Armenian Medieval Chant. Such a thorough research of the modes of Armenian monodic music is one of the core aspects of research related to the Xaz notation system. The Resurrection Harc‘nakargs (Canons) within the Armash tradition of Armenian sacred chanting are the subject of this article. They were recorded by prominent music theorist Hambardzum Cherchyan (1828–1901). We have examined the First Mode and the First Darjvack Mode. A comparative analysis of the modal and scale structures and standard melodic patterns of the namesake šarakans, recorded by Hambardzum Cherchyan and Nikoghayos Tashchyan has been carried out.

Table of contents:

ԳԼՈՒԽ Դ. Միջնադարյան երաժշտություն
CHAPTER IV: Medieval Music

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Կոմիտասի թանգարան-ին-տ. հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 211-231

General note:

Սույն հատորն անդրադառնում է Կոմիտասին, նրա գործունեությանը, գիտական և ստեղծագործական ժառանգությանը, նրա ժամանակակիցներին։ Նկատի ունենալով Կոմիտասի գիտական հետաքրքրությունները` ժողովածուն ներկայացնում է նաև հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտությանն ու միջնադարագիտությանն առնչվող հարցեր։ Հասցեագրված է երաժշտագետներին, արվեստաբաններին, մշակութաբաններին, միջնադարագետներին, ֆոլկլորագետներին և հայ երաժշտությամբ հետաքրքրվողներին։