Object structure

Publication Details:

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսն ընդգրկված է դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում:

Journal or Publication Title:

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics

Date of publication:

2020

Number:

3

ISSN:

1829-0280

Additional Information:

Базинян Евгения, Беджанян Айк, Айрумян Артур, Карапетян Нарек, Ростомян Татевик, Bazinyan Yevgenya, Bejanyan Hayk, Ayrumyan Artur,Karapetyan Narek, Rostomyan Tatevik

Title:

ՀՀ տնտեսության վրա ազդող արտաքին շոկերը և դրանց փոխանցման ուղիները

Other title:

Внешние шоки, влияющие на экономику РА и пути их передачи ; External Shocks Affecting RA Economy and Their Transmission Channels

Creator:

Բազինյան, Եվգենյա ; Բեջանյան, Հայկ ; Այրումյան, Արթուր ; Կարապետյան, Նարեկ ; Ռոստոմյան, Տաթևիկ

Subject:

Մակրոտնտեսագիտություն

Uncontrolled Keywords:

գլոբալ տնտեսական պարբերաշրջաններ ; խոցելիություն ; առևտրի ուղի ; արտաքին պահանջարկ ; պղնձի գներ

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

«Տնտեսագետ» հրատ․

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 9-26

Other physical description:

աղս․ ; գծ.

Language:

հy ; ru ; en

General note:

Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։