Object structure

Journal or Publication Title:

Գիտական Արցախ=Scientific Artsakh=Научный Арцах

Date of publication:

2019

Number:

2(3)

ISSN:

2579-2652

Official URL:

www.artsakhlib.am

Additional Information:

Դեսյաև Դմիտրի, Desyaev Dmitry

Title:

Международные акторы в нагорно-карабахском конфликте: стратегические интересы и подходы к урегулированию

Other title:

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում միջազգային ակտորները. ռազմավարական հետաքրքրություններ և կարգավորման մոտեցումներ ; The International Actors in the Nagorny Karabakh Conflict: Strategic Interests And Approaches to Settlement

Creator:

Десяев, Дмитрий

Subject:

Международные отношения

Uncontrolled Keywords:

Нагорный Карабах ; Армения ; Конституция ; Азербайджан ; Россия

Publication place:

США ; Иран ; Китай ; нагорно-карабахский конфликт

Abstract:

В статье актуализируются позиции международных акторов, заинтересованных в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. К задачам исследования автор отнес анализ деятельности РФ, США, Ирана и Китая по разрешению конфликта, их мотивы, степень заинтересованности и предпринимаемые ими действия. В качестве материалов исследования использовались труды экспертов по нагорно-карабахскому конфликту, заявления официальных лиц, политиков, общественных деятелей; применены сравнительнополитологический, семантический, сценарный и другие методы. В результате исследования получены выводы о том, что для РФ нагорнокарабахский конфликт имеет одно из приоритетных значений на постсоветском пространстве, ввиду союзнических отношений с Арменией по ЕАЭС и ОДКБ, близости конфликта к Северному Кавказу и тесному сотрудничеству в экономической сфере с Азербайджаном. США планомерно продвигают идею исключительно дипломатического разрешения конфликта, при активной поддержке и лоббировании армянской диаспоры США. Вашингтон и Москва в ходе урегулирования имеют схожие интересы, что особенно выделяется на фоне сложных отношений. Иран, один из главенствующих региональных акторов, занимает прагматичную позицию, стараясь действовать объективно, без выражения официальных симпатий к одной из сторон. Китай, который активно занимается экономической экспансией во всем мире, видит в конфликте, в главную очередь, экономическую составляющую. Հոդվածում արդիականացվում են միջազգային դերակատարների դիրքորոշումները, որոնք հետաքրքրված են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ։ Հետազոտության խնդիրներին հեղինակը վերագրել է ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, Իրանի և Չինաստանի հակամարտության լուծման գործունեության վերլուծությունը, դրանց շարժառիթները, շահագրգռվածության աստիճանը և նրանց կողմից ձեռնարկվող գործողությունները: Որպես հետազոտության նյութ օգտագործվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության փորձագետների աշխատությունները, պաշտոնատար անձանց, քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների հայտարարությունները, կիրառվել են համեմատաբար-քաղաքագիտական, իմաստաբանական, սցենարային և այլ մեթոդներ: Հետազոտության արդյունքում եզրակացություններ են ստացվել, որ ՌԴ-ի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համար հետխորհրդային տարածքում առաջնային նշանակություն ունի՝ հաշվի առնելով Հայաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները Եվրասիական տնտեսական միության և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, Հյուսիսային Կովկասին հակամարտության մոտ լինելը և Ադրբեջանի հետ տնտեսական ոլորտում սերտ համագործակցությունը: ԱՄՆ-ն համակարգված կերպով առաջ է տանում հակամարտության բացառապես դիվանագիտական լուծման գաղափարը՝ ԱՄՆ հայկական սփյուռքի ակտիվ աջակցությամբ և լոբբինգով։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան կարգավորման ընթացքում ունեն նմանատիպ շահեր, ինչը հատկապես առանձնանում է բարդ հարաբերությունների ֆոնին։ Իրանը՝ տարածաշրջանային գլխավոր դերակատարներից մեկը, պրագմատիկ դիրքորոշում ունի ՝ փորձելով օբյեկտիվորեն գործել՝ առանց կողմերից մեկի նկատմամբ պաշտոնական համակրանքի արտահայտման։ Չինաստանը, որն ակտիվորեն զբաղվում է ամբողջ աշխարհում տնտեսական էքսպանսիայով, հակամարտության մեջ տնտեսական բաղադրիչ է տեսնում։
In the article positions of the international actors interested in settlement of the Nagorny Karabakh conflict are updated. The author includes to researching problems the analysis of activities of the Russian Federation, the USA, Iran and China for resolution of conflict, their motives, interest degree, and actions taken by them. As materials of the research works of experts in the Nagorny Karabakh conflict, statements of officials, politicians, public figures were used; also comparative-political, semantic, scenario and other methods were applied. In the result of the study it has been concluded that for the Russian Federation, the Nagorny Karabakh conflict has one of the priority values in the post-Soviet space, due to the allied relations with Armenia on the EAEU and the CSTO, the proximity of the conflict to the North Caucasus and close cooperation in the economic sphere with Azerbaijan. The USA systematically advances the idea of exclusively diplomatic resolution of conflict, with active support and lobbying of the Armenian diaspora of the USA. Washington and Moscow have similar interests in the settlement, which stands out against the background of complex relations. Iran, one of the predominating regional actors, takes a pragmatical position, trying to work objectively, without expression of official sympathies for one of the parties. China is actively engaged in economic expansion around the world and sees mainly an economic component in the conflict.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ԱԵԳՄՄ հրատ.

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 43-58