Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1992

Volume:

45

Number:

1

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Влияние электрического поля на выживаемость клеток E. coli K-12

Other title:

Էլեկտրական դաշտի ազդեցությունը E. coli K-12 բջիջների կենսակայունության վրա / Ս. Ա. Տոնոյան, Ռ. Ա. Սաղաթելյան, Ց. Մ. Ավագյան, Գ. Մ. Ավագյան, Վ. Բ. Առաքելյան, Ն. Լ. Ջանփոլադյան, Ն. Վ. Սիմոնյան, Լ. Գ. Ստեփանյան։The influence of electric field on surviving of cells E. coli K-12 / S. A. Tonoyan, R. A. Saghatelian, Ts. M. Avakian, G. M. Avakian, V. B. Arakelian, V. B. Janpoladian, N. V. Simonian, L. G. Stepanian.

Creator:

С. А. Тонян ; Р. А. Сагателян ; Ц. М. Авакян ; Г. М. Авакян ; В. Б. Аракелян ; Н. Л. Джанполадян ; Н. В. Симонян ; Л. Г. Степанян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Biochemistry

Uncontrolled Keywords:

Стерилизация жидких сред - электрический пробой - выживаемость бактерий

Coverage:

35-36

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1992-06-20

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան