Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1992

Volume:

45

Number:

1

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Исследование светоиндуцированных изменений электрокинетического потенциала хлоропластов

Other title:

Քլորոպլաստների էլեկտրակինետիկական պոտենցիալի լուսածին փոփոխությունների հետազոտություն / Գ. Բ. Ղուկասյան, Ս. Ա. Ղոնյան, Ա. Ե. Զաքարյան, Գ. Հ. Փանոսյան։ Investigation of light-induced changes of electric-kinetic potential of chloroplasts / G. B. Ghukasian, S. A. Ghinian, A. E. Zakarian, G. A. Panosian.

Creator:

Г. Б. Гукасян ; С. А. Гонян ; А. Е. Закарян ; Г. А. Паносян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Biophysics

Uncontrolled Keywords:

Хлоропласты - электронный транспорт - электрокинетический потенциал

Coverage:

19-23

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1992-06-20

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան