Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1991

Volume:

44

Number:

3

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Фауна и экология кровососущих двукрылых насекомых Араратской равнины

Other title:

Արարատյան հարթավայրի արյունածուծ երկթևանիների ֆաունան և էկոլոգիան / Ա. Ե. Տերտերյան, Դ. Վ. Մանուկյան, Լ. Ա. Հովսեփյան, Զ. Ս. Զախարյան, Ա. Ա. Զաքարյան, Ե. Բ. Թումանյան, Ա. Խ. Մայրապետյան։ A. E.Fauna and ecology of bloodsu king dip erous insects in the Ararat valley / Terteryan, D. V. Manoukian, L. A. Hovsepian, Z. S. Zakharian, A. A. Zakarian, E. B. Toumanian, A. Kh. Mayrapetian.

Creator:

А. Е. Тертерян ; Д. В. Манукян ; Л. А. Овсепян ; З. С. Захарян ; А. А. Закарян ; Е. Б. Туманян ; А. Х. Майрапетян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Zoology

Uncontrolled Keywords:

Фауна Армении - кровососущие двукрылые.

Coverage:

199-204

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1991-06-18

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան