Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1991

Volume:

44

Number:

2

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Новое направление в кардиологии: кардиогенные цитокины и миотропные лимфокины как физиологические регуляторы функции сердца

Other title:

Նոր ուղղություն սրտաբանության մեջ. Սրտածին ցիտոկինները և միոտրոպ լիմֆոկինները որպես սրտի գործունեության ֆիզիոլոգիական կարգավորիչներ / Վ. Ա. Մկրտչյան, Կ. Գ. Ադամյան, Վ. Մ. Սամվելյան, Ռ. Ս. Գաբրիելյան, Հ. Շ. Քամալյան, Լ. Գ. Բուդաղյան, Մ. Վ. Լվով, Տ. Ս. Զամինյան, Լ. Պ. Միսկարյան, Ա. Բ. Նարզինյան, Մ. Ա. Եսայան, Մ. Ֆ. Ղազարյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Ն. Ս. Գևորգյան։ A new direction in cardiology: cardiogen cytokins and miotroph lymphokins as physiological regulators of heart function / V. A. Mkrtchian, K. G. Adamian, V. M. Samvelian, R. S. Gabrielian, A. Sh. Kamalian, L. G. Budaghian, M. V. Lvov, T. S. Zaminian, L. P. Miskarian, A. B. Nargizyan, M. A. Yesayan, M. F. Ghazarian, L. V. Karapetyan, N. S. Gevorkian.

Creator:

В. А. Мкртчян ; К. Г. Адамян ; В. М. Самвелян ; Р. С. Габриелян ; А. Ш. Камалян ; Л. Г. Будагян ; М. В. Львов ; Т. С. Заминян ; Л. П. Мискарян ; А. Б. Наргизян ; М. А. Есаян ; М. Ф. Казарян ; Л. В. Карапетян ; Н. С. Геворкян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Physiology

Uncontrolled Keywords:

Функции сердца - цитокины - лимфокины.

Coverage:

94-99

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1991-06-19

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան