Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1984

Volume:

37

Number:

1

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Поступление органических веществ в оз. Севан с водами его притоков

Other title:

Օրգանական նյութերի մուտքը Սևանա լիճ՝ նրա վտակների ջրերի միջոցով / Թ. Թ. Վարդանյան, Լ. Պ. Մխիթարյան։ Entry of Organic Substances info the Lake Sevan with the Waters of Its Tributaries / T. T. Vardanyan, L. P. Mkhitaryan.

Creator:

Т. Т. Варданян ; Л. П. Мхитарян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Aquaculture; Fisheries; Angling ; Agriculture ; Biology ; Biochemistry

Uncontrolled Keywords:

Оз. Севан ; притоки ; органические вещества.

Coverage:

81-84

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ․

Date created:

1984-01-19

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան