Object structure

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1980

Volume:

vol. 33

Number:

№ 4

ISSN:

0366-5119

Title:

Об особенностях лизогении и чувствительности к фагам культур Bacillus Thuringiensis Var. Caucasicus

Other title:

Bacillus Thuringiensis Var. Caucasicus կուլտուրաների զգայունությունը ֆագերի և լիզոգենիայի երևույթի առանձնահատկությունների վերաբերյալ / Յա. Ի. Ռաուտենշտեյն, Ն. Յա. Սոլովյովա, Տ. Բ. Բլոխինա, Լ. Ն. Մոսկալենկո, Լ. Ս. Խաչատրյան։ On the peculiarities of lysogeny and sensibility to phages of cultures of Bacillus Thuringiensis Var. Caucasicus / Ya. I. Rautenshtein, N. Ya. Solovyeva, T. B. Blokhina, L. N. Moskalenko, L. S. Khachatrian.

Creator:

Я. И. Раутенштейн ; Н. Я. Соловьева ; Т. Б. Блохина ; Л. Н. Москаленко ; Л. С. Хачатрян

Subject:

Biology ; Microbiology

Uncontrolled Keywords:

фаг ; бактериальный препарат.

Coverage:

366-373

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ

Date created:

1980-04-18

Type:

article

Format:

pdf

General note:

1960-1965 անվանափոխվել է: ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների; 1966-ից անվանափոխվել է Հայաստանի կենսաբանական հանդես

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան