Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1980

Volume:

33

Number:

11

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Влияние кампозана на содержание цитохрома P-450, марганца в микросомах печени крыс и перекисное окисление липидов

Other title:

Կամպոզանի ազդեցությունը առնետների լյարդի միկրոսոմների ցիտրոխրոմ P-450 ու մանգանի պարունակության և լիպիդների պերօքսիդացման վրա / Հ. Խ. Ավագյան։ The effect of camposan on P-450 cytochrome and manganese content in rat liver microsomes and on lipid peroxidation / A. Kh. Avakian.

Creator:

А. Х. Авакян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Biochemistry

Uncontrolled Keywords:

кампозан ; липиды ; перекисное окисление.

Coverage:

1234-1236

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

1980-11-18

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան