Object structure

Publication Details:

Հայաստանի կենսաբանական հանդեսը լույս է տեսնում 1948 թվականից տարին 4 անգամ։ 1948-1959թթ․ ամսագիրը կոչվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների», 1960-1965թթ․ վերանվանվել է «Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների», իսկ 1966թ-ից առ այսօր՝ կոչվում է «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»։

Journal or Publication Title:

Հայաստանի կենսաբանական հանդես =Biological Journal of Armenia

Date of publication:

1978

Volume:

31

Number:

2

ISSN:

0366-5119

Official URL:


Title:

Реакция нуклеиновых кислот сердца на введение нейрогормона С

Other title:

Սրտի նուկլեինաթթուների ռեակցիան նեյրոհորմոն С ներարկման դեպքում։ The reaction of nucleic acids of the heart on the „C“ neurohormone administration.

Creator:

Л. А. Карапетян ; Л. А. Григорян ; С. С. Алексанян ; А. А. Галоян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Թումանյան (1948) ; Գ․ Հ․ Բաբաջանյան (1949-1954) ; Հ․ Գ․ Բատիկյան (1954-1977) ; Է․ Ս․ Գևորգյան (2008-2023) ; Ա․ Ա․ Առաքելյան (2023-)

Subject:

Biology ; Biochemistry

Uncontrolled Keywords:

Կարապետյան Լ. Ա. ; Գրիգորյան Լ. Ա. ; Ալեքսանյան Ս. Ս. ; Գալոյան Ա. Ա. ; Karapetian L. A. ; Grygorian L. A. ; Alexanian S. S. ; Galoyan A. A.

Coverage:

188-190

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ․

Date created:

1978-02-18

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/407

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան