Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2007

Volume:

10

Title:

О взаимоотношениях значения слова и понятия

Other title:

Բառիմաստի և հասկացության փոխհարաբերության դրսևորումների մասին; On interaction of word meaning and concept

Creator:

Саакануш Григорян ; Вануи Сафьян ; Юра Сафьян

Subject:

Philology; Linguistics ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Գրիգորյան Սահականուշ ; Սաֆյան Վանուհի ; Սաֆյան Յուրա ; Grigoryan Sahakanush ; Safyan Vanui ; Safyan Yura

Coverage:

121-123

Abstract:

Համեմատելով տարբեր լեզուներում բառի բազմիմաստության դրսևորումները՝ կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ գոյություն ունեն բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստների միջև դրսևորվող հարաբերությունների որոշակի կրկնություններ: Բառի ներքին տաքսոնոմիկ հարաբերությունների լայն շրջանակը (ընդհանուր մասնավոր, դաս-ենթադաս) դեռևս մնում է տրամաբանության ուսումնասիրության կենտրոնում և չի հասցրել դառնալ լեզվաբանության համապարփակ ուսումնասիրության առարկան: Հոդվածում նշված տաքսոնոմիկ հարաբերությունների անդամները պետք է դիտվեն և՛ որպես տրամաբանական, և՛ որպես բառագիտական փաստեր: Տաքսոնոմիկ հարաբերությունները ի հայտ են գալիս բացարձակ, իսկ լեզվաբանականները՝ որպես հարաբերական դրսևորումներ:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2007-03-18

Type:

Статья

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան