Object structure

Journal or Publication Title:

Հայաստանի քիմիական հանդես =Chemical Journal of Armenia

Date of publication:

1989

Volume:

42

Number:

5

ISSN:

0515-9628

Official URL:


Title:

Синтез, исследование свойств и оптимизация состава карбоксилсодержащего хлоропренового сополимерного латекса

Other title:

Կարբօքսիլ խմբեր պարունակող քլորոպրենային լատեքսների սինթեզը, հատկությունների հետազոտումը և բաղադրության օպտիմացումը; Synthesis, Study of Properties and Optimization of Carboxyl-Containing Copolymer Chloroprene Latex Composition

Creator:

З. Т. Налбандян ; В. А. Костандян ; А. А. Согомонян ; Г. Т. Мартиросян ; Л. А. Хачатрян ; Р. Г. Лалаян ; А. В. Макарян ; Н. Р. Мусаелян

Subject:

Organic Chemistry

Uncontrolled Keywords:

Նալբանդյան Զ. Թ. ; Կոստանդյան Վ. Ա. ; Սողոմոնյան Ա. Հ. ; Մարտիրոսյան Գ. Թ. ; Խաչատրյան Լ. Ա. ; Լալայան Ռ. Գ. ; Մակարյան Ա. Վ. ; Մուսայելյան Ն. Ր. ; Nalbandian Z. T. ; Kostandian V. A. ; Soghomonian A. A. ; Martirossian G. T. ; Khachatrian L. A. ; Lalaian R. G. ; Makarian A. V. ; Mussaelian N. R.

Coverage:

318-322

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ.

Date created:

1989-05-05

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան