Object structure

Journal or Publication Title:

ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Date of publication:

2012

Volume:

3

Title:

Էմոցիոնալ ինտելեկտի հոգեբանական և կենսաբանական հիմքերը.Նոր ուղի ինտելեկտուալ մարդ կրթելու համար

Other title:

Biological and Psychological Foundation of Emotional Intelligence, New Strategy in Intelligent Man Upbringing

Creator:

Նադեր Ջաֆարի Բալալեմի

Subject:

Psychology

Uncontrolled Keywords:

Balalemi Nader Jafari

Coverage:

248-255

Abstract:

This paper analyzes the biological and psychological foundation of emotional intelligence. In this study emotional intelligence is considered as the framework for understanding the social relationship. The empirical literature review shows that growth and function of some parts of the brain such as pupa and hippocampus regarding social relationship cause the improvement of emotional intelligence. It has been tried to focus on the essence of this phenomenon in order to recognize and handle the emotions and feelings o f oneself and others.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2012-07-25

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան