Object structure

Journal or Publication Title:

ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Date of publication:

2012

Volume:

3

Title:

Էլեկտրոնային տեքստերի դասակարգումը՝ ըստ տեղեկատվության ծավալի

Other title:

Classification of electronic texts according to the volume of information

Creator:

Սիրանուշ Հովհաննիսյան

Subject:

Bibliography; Library Science; Information Resources ; Information resources ; Electronic information resources

Uncontrolled Keywords:

Hovhannisyan Siranush

Coverage:

48-53

Abstract:

The article draws attention to the texts in the electronic communication. Personal profiles in the social sites are viewed as a shortcut of person, and the components of personal profile are viewed as an encoded texts.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2012-07-25

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան