Object structure

Journal or Publication Title:

ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Date of publication:

2012

Volume:

3

Title:

Հայրենիքի, սիրո և բնության թեմաները Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի քնարերգության մեջ

Other title:

Themes or Motherland, Love and Nature in the Poetry of Mkrtich Peshiktashlyan

Creator:

Լիլիթ Գևորգյան

Subject:

Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Gevorgyan L. G.

Coverage:

3-8

Abstract:

The article covers the romantic poems of Mkrtich Peshiktashlyan, apologist of the Armenian National Liberation Movement of 50-60s of the 19th century, particularly the series of “Zeytunyan erger” (Zeytunyan Songs), which were widely known in the Armenian poetry of that time. Peshiktashlyan’s patriotic poetry was created in a unique genre of poetic publicism and is the direct response to both the poet’s and the modem national identity issues.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2012-07-25

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան