Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ երիտասարդ գիտաշխատողների հոդվածների ժողովածու= Сборник статей молодых научных сотрудников НАН РА= Collection օf Articles օf The Young Researchers օf NAS RA

Date of publication:

2001

Number:

1

ISBN:

5-8080-0420-9

Additional Information:

Галоян К., Galoyan Ch.

Title:

Ձաղիձորի ինտրուզիվ մարմնի ապարների պետրոգրաֆիական կազմի առանձնահատկությունները

Other title:

Особенности петрографического состава пород Дзагидзорского интрузивного тела ; DistinctiveFeatures of Rock Petrography Compositions of the Dzaghidzor Intrusive Body

Creator:

Գալոյան, Ղ.

Subject:

Geology

Coverage:

84-87

Abstract:

Աշխատանքի նպատակը Մարցիգետի հանքային շրջանում մերկացող, վերին էոցենի Ձաղիձորի ինտրուզիվ մարմնի պետրոգրաֆիական ուսումնասիրությունների հիման վրա ապարների գլխավոր տիպերի ու անվանումների վերաճշտման ու լրացման համար ստացված տվյալների ամփոփումն է: Ելնելով դրանց մանրամասն միներալապետրոգրաֆիական, ինչպես նաև պետրոքիմիական (դասակարգման QAPF մեթոդ ) առանձնահատկություններից` պարզվել է, որ ինտրուզիվ ապարներն ունեն առավելապես գաբրոային (նաև քվարցային մոնցոգաբրոային) և համեմատաբար քիչ` դիորիտ-քվարցային դիորիտային (տոնալիտային ) կազմություն: В статье приводятся новые данные по петрографии и петрохимии (классификация QAPF) Дзагидзорского интрузивного тела верхнеэценового возраста. Уточнены составы главных типов пород интрузива, которые отнесены к нормальным габброи кварцевым монцогаббро. The article presents new data on the petrography and petrochemistr (QAPF classification) of the Dzaghidzor intrusive body of the Upper Eocene age. Compositions of the main rock types are defined precisely and related to the normal gabbro and quartz monzo-gabbro.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան