Object structure

Publication Details:

Established in 2008

Journal or Publication Title:

Armenian Journal of Mathematics=Հայկական մաթեմատիկական հանդես

Date of publication:

2010

Volume:

3

Number:

1

ISSN:

1829-1163

Official URL:


Title:

On injectors of finite groups

Creator:

Shitian Liu ; Runshi Zhang

Contributor(s):

Գլխ. խմբ.՝ Անրի Ներսեսյան ; Պատ. խմբ.՝ Լինդա Խաչատրյան ; Խմբ. տեղակալ՝ Ռաֆայել Բարխուդարյան

Subject:

Group theory and generalizations

Coverage:

14-21

Abstract:

If $\mathscr{F}$ is a non-empty Fitting class, $\pi=\pi(\mathscr{F})$ and $G$ a group such that every chief factor of $G/G_{\mathscr{F}}$ is an $C_{\pi}^{s}$-group. Then $G$ has at least one $\mathscr{F}$-injector. This result is used to resolve an open problem and generalize some known results.

Publisher:

National Academy of Sciences of Armenia

Date created:

2010-04-08

Type:

Հոդված

Format:

pdf

General note:

Electronic Open Access Publication of the National Academy of Sciences of Armenia

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան