Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա = Proceedings of the NAS RA: Physics

Date of publication:

1988

Volume:

vol. 23

Number:

№ 6

ISSN:

0002-3035

Title:

Измерение Σ, P и Т-параметров в реакции γр→рπº при Еγ = 1.05 ГэВ и θ сцм/πº = 125º

Other title:

Σ,P,Т բևեռացման պարամետրերի չափումը γр→рπº ռեակցիայի համար Еγ = 1,05 ԳԷՎ և θմկս/πº = 125º դեպքում; A measurement of Σ, P and T parameters in the reaction γр→рπº at Еγ = 1.05 GeV and θcms/πº = 125º

Creator:

Г. А. Вартапетян ; А. Л. Голендухин ; И. И. Даниленко ; А. П. Казарян ; Ж. В. Манукян ; К. К. Мкртчян ; Э. Г. Мурадян ; С. Г. Оганесян ; А. М. Сирунян ; С. С. Степанян ; В. Г. Хачатрян ; В. А. Экизян

Subject:

Science ; Physics ; Nuclear Physics

Uncontrolled Keywords:

Վարդապետյան Հ. Հ. ; Գոլենդուխին Ա. Լ. ; Դանիլենկո Ի. Ի. ; Ղազարյան Հ. Պ. ; Մանուկյան Ժ. Վ. ; Մկրտչյան Կ. Կ. ; Մուրադյան Է. Գ. ; Հովհաննիսյան Ս. Գ. ; Սիրունյան Ա. Մ. ; Ստեփանյան Ս. Ս. ; Խաչատրյան Վ. Գ. ; Էկիզյան Վ. Ա. ; Vartapetyan H. H. ; Golendukhin A. L. ; Danilenko I. I. ; Kazaryan H. P. ; Manukyan Zh. V. ; Mkrtchyan K. K. ; Muradyan E. G. ; Oganesyan S. G. ; Sirunyan A. M. ; Stepanyan S. S. ; Khachatryan V. G. ; Ekizyan V. A.

Coverage:

299-303

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ

Date created:

1988-12-20

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան